rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)

Warunkiem przyjęcia do II klasy Liceum Ogólnokształcącego jest:

 • Rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły
 • Złożenie poniżej wymienionych dokumentów:
  • Podanie
  • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach: 30x42mm
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej
  • Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
  • Oryginał zaświadczenia wydanego przez OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 • Wypełnienie arkusza zgłoszeniowego.
 • Wniesienie opłaty wpisowej.
 • Zawarcie umowy o kształcenie.

Pliki do pobrania:

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego

 Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

 Zgłoszenie do klasy II Liceum Ogólnokształcącego

 Zgłoszenie do klasy III Liceum Ogólnokształcącego

Liceum Ogólnokształcące (4-letnie)

Warunkiem przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego jest:

 • Rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły
 • Złożenie poniżej wymienionych dokumentów:
  • Podanie
  • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach: 30x42mm
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • W przypadku klasy II - świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
  • Oryginał zaświadczenia wydanego przez OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • Wypełnienie arkusza zgłoszeniowego.
 • Wniesienie opłaty wpisowej.
 • Zawarcie umowy o kształcenie.

Pliki do pobrania:

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego

 Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

 Zgłoszenie do klasy I Liceum Ogólnokształcącego

 Zgłoszenie do klasy II Liceum Ogólnokształcącego

 Zgłoszenie do klasy III Liceum Ogólnokształcącego

UWAGA !!!

Nie uczestniczymy w naborze elektronicznym.

Chcąc zostać naszym uczniem musisz nas odwiedzić osobiście.

Skuteczny zapis na listę uczniów musi być poprzedzony wniesieniem opłaty wpisowej w wysokości ustalanej na dany rok szkolny. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest wniesienie opłaty za dany miesiąc z góry, czyli najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego. Opłaty wnosi się w kasie szkoły lub przelewem.

Nr konta bankowego: 23 1240 4357 1111 0000 53 13 39 53

Wysokość czesnego zależne jest od ilości uczniów w klasie.